વહીવટી શાખાઓ

ગ્રાન્ટ શાખા


પગાર વિભાગ


હાયરગ્રેડ વિભાગ


માધ્યમિક વિભાગ


ભરતી વિભાગ


રોસ્ટર વિભાગ


નિવૃત્તિ વિભાગ


પેંશન વિભાગ


સી.પી.એફ. વિભાગ


જી.પી.એફ. વિભાગ