જે કર્મચારીને ૦૧/૦૧/૨૦૧૬  પછી હાયરગ્રેડ આવેલ છે અને ચાલુ માસથી હાયરગ્રેડનો નવો પગાર શરુ કરવાનો છે તેમાટે HRA ગણવાનું પત્રક અને આરોગ્યાસેતુ પ્રમાણપત્ર

જે કર્મચારીને ૦૧/૦૧/૨૦૧૬  પછી હાયરગ્રેડ આવેલ છે અને ચાલુ માસથી હાયરગ્રેડનો નવો પગાર શરુ કરવાનો છે તેમાટે HRA ગણવાનું પત્રક…