5 thoughts on “મિત્રો શિક્ષકો ના હાયર ગ્રેડ ના વિકલ્પ વાળા તથા વિકલ્પ વગરના કેસ હાયર ગ્રેડ વાળા વિભાગમાં મુકેલ છે”
    1. તકલીફ પડતી હોય તો ૭૦૪૧૮૨૦૮૨૦ પર સવારે ૮ થી ૧૨ માં ફોન કરશો

    1. સાતમાં પગાર પંચ નું જ મુકેલ છે તકલીફ પડતી હોય તો ૭૦૪૧૮૨૦૮૨૦ પર સવારે ૮ થી ૧૨ માં ફોન કરશો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *