5 thoughts on “ગ્રાન્ટ વિભાગમાં સેલરી ૨3-૨૪ પ્રોગામ મુકેલ છે”
    1. બીજા મિત્રો ને પણ જાણ કરશો જેથી તે મિત્રો સરળતાથી કામ કરી શકે

    1. ક્યા પત્રકો નથી જો તકલીફ હોય તો સવારે ૮ થી ૧૨ માં ૭૦૪૧૮૨૦૮૨૦ પર ફોન કરશો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *